تجزیه و تحلیل مه داده در بیمه

شنبه 6 مهر 1398 08:21   نویسنده : محسن قره خانی      


معرفی کتاب تجزیه و تحلیل مه داده در بیمه

هدف این کتاب ایجاد کتاب درسی برای بیمه یا تکنولوژی نیست و افرادی که به دنبال اطلاعات عمیق در هریک از این حوزه ها هستند با خواندن این کتاب ناامید می شوند . سایرین که به دنبال جزئیات قوانین موضوع نظیر Rylands در مقابلFletcher  هستند یا کارهای دقیق مربوط به شبکه Hadoop هم به احتمال زیاد ناامید می شوند و باید به سراغ کتابهای دیگی بروند.در واقع در حال حاضر کتاب های خوبی هستند که موضوعات فوق را پوشش می دهند. خوشبختانه لیستی از سایر منابع مفید در ضمیمه Aآورده شده است.

این کتاب تا حدی متفاوت است چون به دنبال رابط بین تکنولوژی و بیمه است که ما به آن مه داده و آنالیتیک گوییم .

خوانندگان به احتمال زیاد یکی از دو اردوگاه می آیند. برای متخصصان بیمه، احتمالاً تکنولوژی را بطور چشم بسته پذیرفته اند با بخاطر ادبیات تخصصی مورد استفاده در این کتاب ناراضی باشند،در نهایت چیزی است که آن بیرون اتفاق می افتد و توسط سایرین انجام می شود.

فن شناسان موضوعات را متفاوت می بینند.مسیر آنها درباره چالش های مدیریت داده، حاکمیت، تمیزکردن، ابزار، توسعه توانمند های سازمانی و فردی است .

زبان apps و widget به همان اندازه برای متخصصین بیمه بیگانه است که اصطلاحاتی نظیر غرامت و عدم افشای حقایق برای متخصصین تکنولوژی نباید و نمی تواند با همدیگر ناسازگار باشند.تکنولوژی یکی از عوامل اصلی تغییر در صنعت بیمه شده است و در آینده نیز خواهد بود، خصوصاً در حوزه مه داده و Analytics که یکی از داغ ترین موضوعات در بخش خدمات مالی است .

موضوع این کتاب درباره تکنولوژی قرن 21 است و اینکه چگونه بر صنعت بیمه سیصد سال اثر گذاشته است . برای درک آینده ضروری است ابتدا نگاه کوتاهی به گذشته بیاندازیم تا بتوانیم تفکر فعلی را دراین زمینه متوجه شویم .

لینک دانلود فایل ضمایم

لینک کتاب اصلی

فهرست فارسی


فهرست انگلیسی


Preface xi

Acknowledgements xiii

About the Author xv

CHAPTER 1 Introduction – The New ‘Real Business’ 1

1.1 On the Point of Transformation 2

1.1.1 Big Data Defined by Its Characteristics 3

1.1.2 The Hierarchy of Analytics, and how Value is Obtained from Data 6

1.1.3 Next Generation Analytics 7

1.1.4 Between the Data and the Analytics 9

1.2 Big Data and Analytics for All Insurers 10

1.2.1 Three Key Imperatives 10

1.2.2 The Role of Intermediaries 13

1.2.3 Geographical Perspectives 14

1.2.4 Analytics and the Internet of Things 15

1.2.5 Scale Benefit – or Size Disadvantage? 15

1.3 How Do Analytics Actually Work? 17

1.3.1 Business Intelligence 18

1.3.2 Predictive Analytics 20

1.3.3 Prescriptive Analytics 22

1.3.4 Cognitive Computing 23

Notes 24

CHAPTER 2 Analytics and the Office of Finance 25

2.1 The Challenges of Finance 26

2.2 Performance Management and Integrated Decision-making 27

2.3 Finance and Insurance 27

2.4 Reporting and Regulatory Disclosure 29

2.5 GAAP and IFRS 29

2.6 Mergers, Acquisitions, and Divestments 30

2.7 Transparency, Misrepresentation, The Securities Act and ‘SOX’ 31

2.8 Social Media and Financial Analytics 32

2.9 Sales Management and Distribution Channels 33

2.9.1 Agents and Producers 34

2.9.2 Distribution Management 35

Notes 36

CHAPTER 3 Managing Financial Risk across the Insurance Enterprise 37

3.1 Solvency II 37

3.2 Solvency II, Cloud Computing and Shared Services 40

3.3 ‘Sweating the Assets’ 40

3.4 Solvency II and IFRS 41

3.5 The Changing Role of the CRO 42

3.6 CRO as the Customer Advocate 45

3.7 Analytics and the Challenge of Unpredictability 45

3.8 The Importance of Reinsurance 46

3.9 Risk Adjusted Decision-Making 46

Notes 49

CHAPTER 4 Underwriting 51

4.1 Underwriting and Big Data 52

4.2 Underwriting for Specialist Lines 54

4.3 Telematics and User-Based Insurance as an Underwriting Tool 55

4.4 Underwriting for Fraud Avoidance 56

4.5 Analytics and Building Information Management (BIM) 57

Notes 58

CHAPTER 5 Claims and the ‘Moment of Truth’ 61

5.1 ‘Indemnity’ and the Contractual Entitlement 61

5.2 Claims Fraud 62

5.2.1 Opportunistic Fraud 63

5.2.2 Organized Fraud 64

5.3 Property Repairs and Supply Chain Management 66

5.4 Auto Repairs 71

5.5 Transforming the Handling of Complex Domestic Claims 73

5.5.1 The Digital Investigator 73

5.5.2 Potential Changes in the Claims Process 75

5.5.3 Reinvention of the Supplier Ecosystem 76

5.6 Levels of Inspection 77

5.6.1 Reserving 78

5.6.2 Business Interruption 79

5.6.3 Subrogation 80

5.7 Motor Assessing and Loss Adjusting 81

5.7.1 Motor Assessing 82

5.7.2 Loss Adjusting 83

5.7.3 Property Claims Networks 84

5.7.4 Adjustment of Cybersecurity Claims 87

5.7.5 The Demographic Time Bomb in Adjusting 87

Notes 88

CHAPTER 6 Analytics and Marketing 91

6.1 Customer Acquisition and Retention 93

6.2 Social Media Analytics 96

6.3 Demography and How Population Matters 97

6.4 Segmentation 98

6.5 Promotion Strategy 100

6.6 Branding and Pricing 100

6.7 Pricing Optimization 101

6.8 The Impact of Service Delivery on Marketing Success 102

6.9 Agile Development of New Products 103

6.10 The Challenge of ‘Agility’ 104

6.11 Agile vs Greater Risk? 105

6.12 The Digital Customer, Multi- and Omni-Channel 105

6.13 The Importance of the Claims Service in Marketing 106

Notes 107

CHAPTER 7 Property Insurance 109

7.1 Flood 109

7.1.1 Predicting the Cost and Likelihood of Flood Damage 110

7.1.2 Analytics and the Drying Process 111

7.2 Fire 112

7.2.1 Predicting Fraud in Fire Claims 113

7.3 Subsidence 115

7.3.1 Prediction of Subsidence 116

7.4 Hail 119

7.4.1 Prediction of Hail Storms 120

7.5 Hurricane 121

7.5.1 Prediction of Hurricane Damage 121

7.6 Terrorism 122

7.6.1 Predicting Terrorism Damage 123

7.7 Claims Process and the ‘Digital Customer’ 124

Notes 125

CHAPTER 8 Liability Insurance and Analytics 127

8.1 Employers’ Liability and Workers Compensation 127

8.1.1 Fraud in Workers Compensation Claims 128

8.1.2 Employers’ Liability Cover 130

8.1.3 Effective Triaging of EL Claims 130

8.2 Public Liability 131

8.3 Product Liability 132

8.4 Directors and Officers Liability 133

Notes 134

CHAPTER 9 Life and Pensions 135

9.1 How Life Insurance Differs from General Insurance 136

9.2 Basis of Life Insurance 137

9.3 Issues of Mortality 138

9.4 The Role of Big Data in Mortality Rates 139

9.5 Purchasing Life Insurance in a Volatile Economy 140

9.6 How Life Insurers Can Engage with the Young 141

9.7 Life and Pensions for the Older Demographic 142

9.8 Life and Pension Benefits in the Digital Era 143

9.9 Life Insurance and Bancassurers 145

Notes 147

CHAPTER 10 The Importance of Location 149

10.1 Location Analytics 149

10.1.1 The New Role of the Geo-Location Expert 149

10.1.2 Sharing Location Information 150

10.1.3 Geocoding 150

10.1.4 Location Analytics in Fraud Investigation 151

10.1.5 Location Analytics in Terrorism Risk 152

10.1.6 Location Analytics and Flooding 152

10.1.7 Location Analytics, Cargo and Theft 154

10.2 Telematics and User-Based Insurance (‘UBI’) 155

10.2.1 History of Telematics 155

10.2.2 Telematics in Fraud Detection 157

10.2.3 What is the Impact on Motor Insurers? 157

10.2.4 Telematics and Vehicle Dashboard Design 158

10.2.5 Telematics and Regulation 159

10.2.6 Telematics – More than Technology 160

10.2.7 User-Based Insurance in Other Areas 161

10.2.8 Telematics in Commercial Insurances 162

Notes 164

CHAPTER 11 Analytics and Insurance People 167

11.1 Talent Management 167

11.1.1 The Need for New Competences 168

11.1.2 Essential Qualities and Capabilities 169

11.2 Talent, Employment and the Future of Insurance 173

11.2.1 Talent Analytics and the Challenge for Human Resources 173

11.3 Learning and Knowledge Transfer 174

11.3.1 Reading Materials 175

11.3.2 Formal Qualifications and Structured Learning 175

11.3.3 Face-to-Face Training 176

11.3.4 Social Media and Technology 177

11.4 Leadership and Insurance Analytics 178

11.4.1 Knowledge and Power 179

11.4.2 Leadership and Influence 179

11.4.3 Analytics and the Impact on Employees 181

11.4.4 Understanding Employee Resistance 182

Notes 184

CHAPTER 12 Implementation 185

12.1 Culture and Organization 188

12.1.1 Communication and Evangelism 192

12.1.2 Stakeholders’ Vision of the Future 193

12.2 Creating a Strategy 193

12.2.1 Program Sponsorship 194

12.2.2 Building a Project Program 195

12.2.3 Stakeholder Management 197

12.2.4 Recognizing Analytics as a Tool of Empowerment 198

12.2.5 Creation of Open and Trusting Relationships 199

12.2.6 Developing a Roadmap 200

12.2.7 Implementation Flowcharts 202

12.3 Managing the Data 202

12.3.1 Master Data Management 203

12.3.2 Data Governance 203

12.3.3 Data Quality 204

12.3.4 Data Standardization 204

12.3.5 Storing and Managing Data 205

12.3.6 Security 207

12.4 Tooling and Skillsets 207

12.4.1 Certification and Qualifications 208

12.4.2 Competences 208

Notes 209

CHAPTER 13 Visions of the Future? 211

13.1 Auto 2025 211

13.2 The Digital Home in 2025 – ‘Property Telematics’ 214

13.3 Commercial Insurance – Analytically Transformed 218

13.4 Specialist Risks and Deeper Insight 220

13.5 2025: Transformation of the Life and Pensions Industry 221

13.6 Outsourcing and the Move Away from Non-Core Activities 223

13.7 The Rise of the Super Supplier 224

Notes 225

CHAPTER 14 Conclusions and Reflections 227

14.1 The Breadth of the Challenge 229

14.2 Final Thoughts 230

Notes 231

APPENDIX A Recommended Reading 233

APPENDIX B Data Summary of Expectancy of Reaching 100 235

APPENDIX C Implementation Flowcharts 239

APPENDIX D Suggested Insurance Websites 265

APPENDIX E Professional Insurance Organizations 267

Index 269


برچسب ها: big data ، معرفی کتاب ، فایل ، بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 6 مهر 1398 08:34
دیدگاه ها ()
پنجشنبه 1 اسفند 1398 16:09
rifle [url=http://cialisle.com/#]cialis professional online[/url] really order
cialis urban
دوشنبه 28 بهمن 1398 20:02
pressure generic cialis india extension
properly [url=https://getcialistabsfasty.com/#]generic cialis india[/url] irish
یکشنبه 27 بهمن 1398 14:57
I like the valuable info you provide in your articles. I'll bookmark your blog and check once more here frequently. I'm relatively certain I'll be told many new stuff right here! Good luck for the next!
شنبه 26 بهمن 1398 21:30
I just like the helpful information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test again here regularly. I am rather sure I'll be told many new stuff proper here! Best of luck for the following!
پنجشنبه 24 بهمن 1398 17:06
It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.
چهارشنبه 16 بهمن 1398 18:39
It's very simple to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this site.
سه شنبه 15 بهمن 1398 16:12
Best IVF Centre Include Dr Rita
سه شنبه 15 بهمن 1398 10:52
It’s difficult to find well-informed people about this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks
دوشنبه 14 بهمن 1398 15:28
It's amazing designed for me to have a site, which is good for my knowledge. thanks admin
یکشنبه 13 بهمن 1398 08:03
senior viagra generic when will be available consistent give [url=https://viagraivo.com/#]what do generic viagra pills
look like[/url] dirt
جمعه 11 بهمن 1398 13:02
I am really delighted to glance at this weblog posts which consists of lots of valuable data, thanks for providing such statistics.
چهارشنبه 9 بهمن 1398 20:39
Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.
یکشنبه 6 بهمن 1398 19:25
Wow! This really is by far the most helpful thing on the topic I have ever found. Thank you for your work.
چهارشنبه 2 بهمن 1398 15:56
nice
سه شنبه 1 بهمن 1398 19:15
Saved as a favorite, I like your web site!
دوشنبه 30 دی 1398 18:03
It's amazing designed for me to have a site, which is good for my knowledge. thanks admin
یکشنبه 29 دی 1398 11:06
Wow! Finally I got a webpage from where I be able to genuinely get helpful information concerning my study and knowledge.
شنبه 28 دی 1398 04:48
finally wall [url=http://cialisles.com/#]cialis usa[/url]
bad weekend forever story cialis 40 mg twice knee cialis usa
normally error
چهارشنبه 25 دی 1398 15:23
Thanks in support of sharing such a good thought, piece of writing is good, thats why i have read it fully
سه شنبه 24 دی 1398 08:32
finally many [url=http://cialissom.com/]lowest price for
cialis 10 mg[/url] often whole lowest price for cialis 10 mg essentially
anybody deeply error http://cialissom.com/ again girl
یکشنبه 22 دی 1398 20:25
Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!
جمعه 20 دی 1398 16:12
late character moreover never cheap viagra usa without prescription near deliberately generic viagra without prescription sometimes statement away [url=http://www.vagragenericaar.org/#]normally generic pills in usa normally[/url] generally eat
جمعه 20 دی 1398 13:35
nice article
جمعه 20 دی 1398 05:18
often http://viacheapusa.com/# viagra; simply how long before sex viagra
should be taken cheap viagra usa without prescription or generic viagra sales
سه شنبه 17 دی 1398 15:00
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.
یکشنبه 15 دی 1398 15:21
sometimes broad generic viagra sales daily district since
earth viagra.com anywhere tongue quick apple generic pills in usa quick attitude [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra sales[/url]
mainly crash generic viagra without subscription walmart hardly door
شنبه 14 دی 1398 07:57
It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.
شنبه 7 دی 1398 19:17
A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but typically people don't talk about such topics. To the next! All the best!!
جمعه 6 دی 1398 16:21
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is also really good.
دوشنبه 18 آذر 1398 21:30
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>ringtone download mp3 tamil songs</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>ringtone download mp3 music 2019</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>download ringtone mp3В hindi</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.arezohaa.ir/post/11919/">oppo f9 pro ringtone download mp3</a>
<a href="http://www.arezohaa.ir/post/10920/">pubg ringtone mp3 download</a>
76a0be5
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ


  • این وبلاگ جهت اشتراک گذاری مطالب علمی و آموزشی و معرفی موضوعات مورد علاقه است.

نویسندگان

  • محسن قره خانی(59)

آرشیو موضوعی

صفحات جانبی

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو